Happy 29th Birthday, Elizabeth Chase Olsen. …

Happy 29th Birthday, Elizabeth Chase Olsen. *February 16th 1989, Sherman Oaks, Ca.